S dětmi ke svobodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování produktů prostřednictvím webových stránek www.petratrnkova.cz a www.podnikatelky.online. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
V. DODACÍ PODMÍNKY
VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.sdetmikesvobode.cz.

2. Zboží: Zbožím jsou fyzické produkty (např. knihy, motivační karty, apod.)

3. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické podobě). Mohou to být e-booky (elektronické knihy), videa (zpravidla záznamy webinářů a výuková videa, která jsou součástí on-line kurzů), on-line kurzy a programy.

4. Služby: Takto v dalším textu souhrnně označujeme Konzultace a Vzdělávací akce.

– Konzultace: Jedná se o konzultace poskytované dálkově (telefonicky nebo on-line s využitím některé z komunikačních platforem jako např. ZOOM, Google Meet) nebo v rámci osobního setkání. 

– Vzdělávací akce: Může jít o on-line vzdělávací akce s živým vysíláním (webinář) anebo o živé „offline“ akce (networking, seminář, konference, workshop). 

5. Produkty: Pokud ve VOP píšeme o Produktech, myslíme tím jak Zboží, Služby, tak Digitální obsah. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Zboží, pouze ke službám nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používáme v textu tyto pojmy samostatně.

6. Prodávající:
Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené na Webu. Prodávající je:

STRADO s.r.o.

IČ: 28847415
DIČ: CZ28847415
Sídlo: Smilov 57, 582 53 Štoky E-mail: info@petratrnkova.cz Telefon: 608 929 080

Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 220716.
Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pojem Prodávající používáme i jako označení Poskytovatele. Jak se dočtete níže, můžeme spolu uzavřít 2 různé typy smluv, podle toho, jestli od nás kupujete Zboží (pak jde o kupní smlouvu a zákonem jsme označeni jako „prodávající“) nebo Digitální obsah (pak jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu a zákon nás označuje jako „poskytovatele“). Pro zjednodušení tedy ve VOP užíváme pro oba případy pouze označení „Prodávající“.

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

6. Kupující: Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím Webu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí Zboží. Pojem Kupující používáme i pro označení osoby, které na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytneme Digitální obsah. Zákon tuto osobu označuje jako „uživatele“. Pro zjednodušení ovšem v textu VOP i tuto osobu označujeme jako „Kupující“. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Kupující.

7. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

8. Kupní smlouva: Na prodej Zboží je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva.

9. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

10. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.

11. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

12. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

13. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

14. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech Zboží a Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti nebo nemožnosti pořídit Produkt na splátky. U on-line kurzů a programů je rovněž uvedeno, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu či programu (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností nás kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 5 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U Digitálního obsahu je to cena konečná, u Zboží se připočítává cena za dopravu (s výjimkou případů, kdy je Zboží zasíláno v rámci akce poštovné zdarma – o tomto jste rovněž vždy informováni přímo na prodejní stránce). V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty, včetně daně z přidané hodnoty a včetně nákladů na dopravu (pokud objednáváte i Zboží).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY.

5. Zboží je dodáváno do 10 dnů od zaplacení kupní ceny, Digitální obsah je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Tedy u e-booků do 3 dnů od zaplacení kupní ceny. U on-line kurzů a programů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu či programu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu či programu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny) poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení kupní ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzuči programu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy během 14 dní od převzetí Zboží. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od uzavření této smlouvy u e-booku a ve lhůtě 7 nebo 14 dní od zahájení on-line kurzu či programu. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.

7. V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

8. V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

9. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.

10. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.

11. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů a programů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

12. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@petratrnkova.cz Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

13. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e- mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. V objednávkovém formuláři jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, například konkrétní online program a uvedením počtu/množství objednávaného Produktu, případně i varianty Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná a je-li objednáváno Zboží), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání Zboží) a vyberete způsob úhrady a způsob doručení (v případě Zboží). Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Nejsme povinni přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Prodávající či tyto obchodní podmínky.  

8. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

9. Vlastnické právo ke Zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží jste převzali.

10. Aby mohl zákazník čerpat některé služby a produkty, vytvoří Prodávající za tímto účelem pro zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

11. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. 

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty i bez přidané hodnoty a částka daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. K ceně Zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). U Digitálních obsahu žádné dopravné není. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného (je-li součástí objednávky Zboží). Na prodejních stránkách jednotlivých Produktů je uvedena cena v Kč i v EUR. Pokud objednáváte ze Slovenska, věnujte prosím pozornost informacím, které jsou uvedené v objednávkovém formuláři pro tento případ. Máte-li slevový kód, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (teda ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu.

4. Možnosti úhrady kupní ceny:

·        Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.

·        Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

5. Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

6. Platba kupní ceny ve splátkách: Kupní cenu některých Produktů (online programů) je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce konkrétního Produktu. Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři. Produkt (přístupové údaje k němu) jsme povinni dodat až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsme oprávněni Vám pozastavit i bez dalšího upozornění přístup k Produktu. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Přístup bude znovu umožněn až po úhradě dané další splátky. V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Kupujícím sdělený anebo zaslané dopisem na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo později Kupujícím sdělenou pro účely doručování písemností.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

V. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ:

A.1. Možnosti dodání: Knihy a jiné fyzické produkty v České republice dodáváme prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o. na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo na Vámi vybrané výdejní místo. Dodáváme i na Slovensko a do dalších zemí. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VIII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

A.2. Dodací lhůta: Zboží dodáme do 10 pracovních dní od uhrazení kupní ceny. Zpravidla je to ale lhůta kratší. Při dodávce do jiných zemí než v rámci České republiky dodáme Zboží do 30 dnů od uhrazení kupní ceny. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail a od přepravce (Zásilkovny s.r.o.) email nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce. Pokud by Zboží nebylo možné v uvedených lhůtách dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): Výše ceny za dodání Zboží závisí na tom, zda je zasíláno v rámci České republiky (a na adresu nebo na výdejní místo) anebo do jiného státu a je uvedena na webovém rozhraní a vidíte ji přímo v objednávkovém formuláři. Při dodání do jiného státu než v rámci České republiky je cena přepravného a balného 10 EUR.

A.4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Produktů: S přípravou Zboží k expedici i s doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že Zboží již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať zásilku zbytečně neodesíláme. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy. Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat Zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám zdůvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

B.1. Možnosti dodání: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu či programu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e- mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu či programu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz či program otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce členské sekce on-line kurzu či programu.

B.2. Dodací lhůta: E-book a on-line kurz či program bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy či programy s hromadným či individuálním startem v určitý předem stanovený den. U těchto on-line kurzů či programů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu či programu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena anebo u splátkového prodeje 1. splátka řádně uhrazena).

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

C. DODACÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH A DALŠÍCH OFFLINE AKCÍ

C.1.  Způsob dodání: Vzdělávací či jiná offline akce akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na Webu nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat Vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za Vzdělávací akci. Jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky Vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsme povinni o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny, odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazujeme si právo zrušení Vzdělávací akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informujeme. Vrácení zaplacené ceny je řešeno níže, v odst. 5. (storno)

C.2.  Možnost účasti náhradníka: Na Vzdělávací či jinou offline akci je možné na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a je-li to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

C.3.  Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího akci jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel a lektor vedoucí akci berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

C.4.  Odpovědnost v průběhu vzdělávací či jiné offline akce: Klient je v celém průběhu Vzdělávací či jiné offline akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. 

C.5.  Storno podmínky: V případě, že by Vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a Vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. 

C.6.  Pořizování a užití fotografií a videozáznamů: V průběhu akcí jsou pořizovány fotografie a videozáznamy. Jedná se především o dokumentační fotografie či videozáznamy prokazující, že se akce konala, pouze minimální část fotografií je pak umístěna na Web nebo naše profily na sociálních sítích, aby si mohli zájemci o akce lépe představit prostředí konání akcí i atmosféru na místě. Pokud byste si vůbec nepřáli být na fotografiích nebo videích zaznamenáni, prosím upozorněte na to nejpozději při zahájení akce. Pokud by byla pořízena fotografie, na které budete jako jediný nebo jeden z několika účastníků a jednoduše identifikovatelný/identifikovatelná, pak na webové stránky bych fotografii či záznam umístila pouze s Vaším souhlasem. Bližší podmínky zpracování těchto i dalších osobních údajů (protože i podobizna na fotografii je osobním údajem) naleznete na tomto odkazu

D. DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ 

D.1. Způsob dodání: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Volné termíny máte možnost vybírat v rezervačním systému. Zde si vyberete volný termín, který vám vyhovuje. Termíny mohou být dohodnuty také prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny. Zavazujeme se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 3 týdnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Jste-li Spotřebitel, pak v době pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) započneme s plněním pouze na Vaši výslovnou žádost. 

D.2.  Poskytování informací: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit Nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně Nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a zavazujeme se o nich zachovávat mlčenlivost. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem. 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚCČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů a programů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytujeme na dobu uvedenou u popisu produktu či individuální dohody, přičemž se zavazujeme, že i kdyby došlo k zániku Prodávajícího (výmazu společnosti z obchodního rejstříku), budete mít Digitální obsah přístupný nejméně 1 rok od uzavření Smlouvy. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž možnost přístupu ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny. Tedy vždy přístup k nejaktuálnější verzi daného on-line kurzu. U e-booku Vám zašleme jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. E-book je poskytován jako jednorázové plnění.

3. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Produktů, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, situace na trhu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ KURZŮ/PROGRAMŮ: Některé on-line kurzy a programy vyžadují pro účast pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádáme, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. Uživatelský účet: Po zakoupení on-line kurzu či programu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a programů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

5. Poskytovatel se zavazuje, za podmínek stanovených Smlouvou a VOP, poskytovat Klientovi Službu dohodnutou ve Smlouvě, a to formou dohodnutou ve Smlouvě, například formou online setkání, videí, pracovních listů a pod. .

Objednatel se zavazuje využít Služby Poskytovatele výhradně ke svým osobním účelům, dle pokynů Poskytovatele a v souladu s těmito VOP a zaplatit Poskytovateli za Službu Cenu dohodnutou ve Smlouvě.

Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšnou spolupráci je potřebná jeho následující součinnost:

– sledovat a/nebo vyslechnout veškerý videoobsah poskytovaný na webové stránce a vyplnit všechny listy přidělené během programu vlastním tempem.

– zúčastnit se živých skupinových koučovacích hovorů, a to včas.

– zúčastnit se, zapojit se a požádat o koučování a pomoc v soukromé Facebook skupině.

– převzít plnou odpovědnost za své podnikání a své výsledky vzít na vědomí a jednat v souladu se skutečností, že vztah s Poskytovatele je vztahem kouč – klient a že nebyl vytvořen žádný jiný profesionální vztah vzít na vědomí a jednat v souladu se skutečností, že koučování a mentoring se nesmí používat jako náhrada za odborné poradenství jakéhokoli druhu, včetně lékařské, mentální nebo jiné kvalifikované odborné pomoci, a v takových záležitostech, pokud se vyskytnou, vyhledat odborné poradenství, nezávisle na vztahu s koučováním a mentoringem.

Některé služby jsou poskytovány i ve formě online setkání, jejichž počet, termín a délka trvání je dohodnuta ve Smlouvě. Objednatel bere na vědomí, že celkový čas online schůzky se počítá od začátku online schůzky. Do času se započítává i doba, kdy Objednatel nebyl v dohodnutém čase přítomen na online schůzce. V případě, že se Objednatel online schůzky nezúčastní, bere na vědomí, že nemá právo na poskytnutí náhradního termínu online schůzky. Poskytovatel musí být přítomen na online schůzce vždy v době začátku a dále nepřerušovaně po celou dobu trvání online setkání, a v případě, že se tak nestane, prodlužuje se doba trvání online setkání o dobu, po kterou nebyl Poskytovatel přítomen, případně bude ze strany Poskytovatele poskytnut. náhradní termín.

Autorská práva: Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny anebo řádné úhrady první sjednané splátky kupní ceny. U Digitálního obsahu s kupní cenou hrazenou na splátky, je licence poskytována pouze na dobu, kdy jsou uhrazeny jednotlivé splátky. Po úhradě celé kupní ceny je pak licence poskytnutá na dobu neurčitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

Duševní vlastnictví. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem předávání jedinečného know-how Poskytovatele v oblasti byznys mentoringu, seberozvoje a koučinku (dále jen „Obsah“), který je duševním vlastnictvím Poskytovatele ve smyslu ust. zák. čj. 121/2000 Sb., o autorském právu. Objednatel v plném rozsahu uznává práva poskytovatele na duševní vlastnictví a zavazuje se používat jej pouze ve stanoveném rozsahu, tzn. výhradně pro své osobní účely a v rámci svého osobního podnikání.

Objednatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost a žádný Obsah získaný v souvislosti s poskytováním Služeb podle této Smlouvy a VOP neposkytne žádné další osobě, ani jej nebude využívat v rámci jakékoli podnikatelské činnosti fyzické či právnické osoby odlišné od Objednatele.

Povinnost Objednatele chránit duševní vlastnictví Poskytovatele i závazek neposkytnout a nezpřístupnit Obsah jakékoli další osobě platí i po ukončení platnosti této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti, vyplývající Objednateli z ustanovení tohoto odstavce se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), čímž není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody a ušlého zisku.

Povinnost mlčenlivosti. Pokud jde o poskytované Služby podle této Smlouvy, smluvní strany mohou získat přístup k informacím, které se považují smluvními stranami za důvěrné nebo tvořící součást obchodního tajemství smluvních stran (dále také jako „Důvěrné informace“).

Důvěrné informace. Za Důvěrné informace podle této Smlouvy se považují všechny informace, skutečnosti, údaje a zkušenosti, osobní, technické, provozní, ekonomické nebo jiné informace smluvních stran, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné podobě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu Služby, na jejichž utajení mají smluvní strany zájem a ke kterým si vzájemně umožnily přístup za účelem plnění této Smlouvy.

Nedůvěrné informace. Informace se nepovažují za důvěrné, pokud se prokáže, že taková informace i) byla veřejně známou informací v době jejího oznámení druhé smluvní straně, ii) se stala veřejně známou po jejím oznámení druhé smluvní straně, přičemž nedošlo k porušení ustanovení této Smlouvy, iii) byla Klientem získána od třetí osoby, přičemž tato třetí osoba neporušila svou povinnost mlčenlivosti nebo iv) byla jednotlivou smluvní stranou vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Zboží: Spotřebitel má dle § 1829 NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Pokud si objednal několik dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálního obsahu:

2.1. E-booky: Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.

2.2. On-line kurzy a programy: Jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ze zákona odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. My Vám poskytujeme ještě delší období pro uplatnění tohoto práva. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu můžete jako Spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dní od zahájení on-line kurzů či programů.

2.3. Mentoringové a koučingové programy: Zásady vrácení peněz se nevztahují na business mentory, kouče, MLM lídry. Pokud jste business mentor, kouč či MLM tým líder, berete na vědomí, že po vstupu do programu nemáte nárok na vrácení peněz. Pokud se Objednateli změní podmínky a rozhodne se ukončit spolupráci dříve než za dobu, na kterou byl program vypsán a domluven. V případě, že Objednatel v žádosti jednoznačně a bez jakýchkoli pochybností prokáže, že: za dobu 12 měsíců od uzavření Smlouvy nevydělal zpět svou investici do Ceny Služby a současně svou aktivní účast v práci na svém podnikání které se zavázal rozvíjet, jakož i současně svou aktivní účast v programu – účastí na alespoň 80% živých skupinových mentorských hovorů a vyplnění všech pracovních listů vrátí Poskytovatel Objednateli uhrazenou Cenu za Službu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a nejlepšího přesvědčení rozhodnout o jednoznačnosti splnění těchto podmínek Objednavatelem. V případě, že Objednatel prokáže Poskytovateli jednoznačné splnění všech výše uvedených podmínek dle předchozího bodu, peníze mu budou vráceny ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že po přijetí požadované refundace se v budoucnu nebudete moci zúčastnit žádného programu Poskytovatele. V případě, že Objednatel neprokáže Poskytovateli jednoznačné splnění všech výše uvedených podmínek dle ustanovení bodu 4 tohoto článku, peníze mu nebudou vráceny.

3. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 nebo 2. (resp. případně 7denní lhůtě uvedené v odst. 2.2. tohoto článku) odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je přílohou VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Současně je nutné, pokud odstupujete od Smlouvy, kterou jste koupili Zboží, abyste nám nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu odeslali zpět Zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterého se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte Zboží na dobírku. Náklady na vrácení Zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu s nimi od nás obdrželi. V případě, že by došlo Zboží poškozené, jsme oprávněni Vám vrátit jen takovou částku kupní ceny, která odpovídá rozdílu mezi cenou bezvadného Zboží a Zboží poškozeného.

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkty, u Zboží včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu Zboží od nás k Vám). U Zboží však nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám Zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám jej zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí Zboží v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali Zboží, jaké jste chtěli. Neslouží k tomu, aby bylo Zboží používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty.

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě nebo by nešlo o Spotřebitele), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme. Naopak pokud by šlo o Zboží, pak Kupujícím v rámci odstoupení zaslané Zboží obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslané Zboží byste nepřevzali, necháme je ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněné. Po tuto dobu budete mít možnost si Zboží na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění Zboží (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme. Není-li prodej možný, Zboží místo prodeje zlikvidujeme.

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu kupní ceny ve splátkách.

Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny on-line kurzy či programy jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupeným on-line programům, kterých se odstoupení týká.

6. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které neseme odpovědnost u Zboží: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má Zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí Zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u Zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží (jde-li o vadu skrytou).

3. Jaké nároky můžete v případě vady na Zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

·        můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového Zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·        přiměřenou slevu nebo

·        odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada Zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

·        odstranění vady opravou,

·        dodání nového Zboží bez vad,

·         přiměřená sleva z kupní ceny,

·        odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a My vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

·        odstranění vady opravou,

·        přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a My bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží? Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

·        pokud byste před převzetím Zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

·        pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

·        u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·        při opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním

·        u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

·        vyplývá-li to z povahy věci,

·        při pozdním uplatnění reklamace.

5. Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. U Digitálního obsahu – on-line kurzů či programů odpovídáme za to, že nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytujeme (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu či programu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

6. Projeví-li se vada Digitálního obsahu – on-line kurzů a programů za trvání závazku (po dobu, kdy má být pro Vás k dispozici), je na Nás, abychom prokázali, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážeme-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Kupujícího“), ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, jste povinni nám jako Kupující poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. Odmítnete- li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

7. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

·        můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·        přiměřenou slevu nebo

·        odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Je-li Kupujícím u Digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku

8. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosíme, neposílejte nám Zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu či programu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 3. Tyto VOP jsou účinné od 2.1.2023.

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

>> Vzorový formulář odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE >>